Ergotherapie

Ergotherapie helpt mensen met beperkingen of problemen in hun dagelijks functioneren om weer zo zelfstandig mogelijk de dag door te komen.

De activiteiten die problemen opleveren en die voor de client belangrijk zijn, worden zo praktisch mogelijk aangepakt. Het kan hierbij gaan om opstaan uit bed, douchen en aankleden, maar ook om huishoudelijk werk, school, werk of hobby's.

Wat doet de ergotherapeut?

Op basis van de mogelijkheden en eigen inbreng van de hulpvrager stelt de ergotherapeut een programma op om te bewerkstelligen dat de client de meest normale alledaagse handelingen opnieuw of op een andere manier kan verrichten.

Men kan denken aan activiteiten op het gebied van zelfredzaamheid, productiviteit en ontspanning

Zoals douchen, een jas dichtknopen, opstaan uit een stoel, een boterham smeren, boodschappen doen, koken, verplaatsen binnen- en buitenshuis, schrijven, tuinieren en een dagplanning maken.

De ergotherapeut geeft training, begeleiding, advies en instructie. Advies en instructie wordt gegeven aangaande hulpmiddelen, voorzieningen en (woning-) aanpassingen. De ergotherapeut kan ook advies en instructie aan de (professionele) verzorger van de client geven, zodat de (professionele) verzorger adequate zorg of begeleiding aan de client kan bieden en hierdoor het functioneren van de client wordt bevorderd.

Voor wie is ergotherapie bestemd?

Ergotherapie is bedoeld voor iedereen die, tengevolge van een ziekte, trauma, over- of onderbelasting, onvolledige of vertraagde ontwikkeling of handicap, zijn gewone dagelijkse handelingen niet meer naar wens kan uitvoeren. Ergotherapie helpt bij het oplossen van problemen in het uitvoeren van deze dagelijkse activiteiten. Het doel is om mensen uit alle leeftijdscategorieën (opnieuw) in staat te stellen zo zelfstandig mogelijk te functioneren in het dagelijks leven.

Hoe komt u bij de ergotherapeut?

Wanneer u denkt dat ergotherapie iets voor u te bieden heeft, raadpleeg dan uw huisarts of specialist. U heeft een verwijzing van uw arts of specialist nodig, aangezien de ergotherapeut u alleen mag behandelen als u door een arts bent doorverwezen.

Vergoeding ergotherapie

Per 1 januari 2001 is ergotherapie opgenomen in het ziekenfondspakket. Per jaar hebben ziekenfondsverzekerden en mensen met een standaard pakket polis recht op een vergoeding van 10 uur ergotherapie. Ook de meeste particuliere verzekeraars hebben ergotherapie in hun pakket opgenomen, voor precieze vergoeding kunt u de polis van uw zorgverzekeraar nakijken.

Effect van ergotherapiebehandeling

In de praktijk is gebleken dat er grote behoefte is aan de inzet van ergotherapie bij mensen thuis. Ergotherapie draagt bij aan de zelfstandigheid van mensen. Bij (vroegtijdige) inschakeling van de ergotherapeut kan zelfs opname of dagbehandeling in een verpleeghuis of andere zorginstellingen worden voorkomen of uitgesteld. Tevens worden hulpverleners, werkzaam in wijkverpleging, gezinszorg en mantelzorg in hun taak verlicht.

Gespecialiseerde therapeuten binnen de praktijk zijn: